ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

 
 

ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

ЗМІСТМіністерство охорони здоров’я України
Центральний методичний кабінет
з вищої медичної освіти
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
Навчальний посібник до практичних занять
Для студентів медичних факультетів
вищих медичних навчальних закладів України
За загальною редакцією члена-кореспондента АМН України,
професора В.Г.Бардова
Допущено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівня акредитації
Київ – 2005

УДК 613 (075.8)
Автори:
Член-кореспондент АМН України, професор В.Г.Бардов, член-кореспондент АМН України, професор В.Ф.Москаленко, професор О.П.Яворовський, професор І.О.Парпалєй, професор С.Т.Омельчук, професор Г.П.Степаненко, д.м.н., доцент Б.П.Сучков, професор В.І.Ципріян, доктор медичних наук С.І.Гаркавий, член-кореспондент АПН України В.І.Берзінь, професор А.М.Шевченко, доцент І.І.Швайко, доцент М.І.Бойко, старший викладач Н.Ф.Ужва, доцент Є.М.Анісімов, доцент О.І.Чернова, доцент І.М.Пельо, асистент С.М.Ткаченко, асистент Т.І.Зінченко, асистент В.М.Рашин, асистент Н.В.Мережкіна, асистент А.М.Гринзовський (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця), член-кореспондент АМН України, професор Ю.В.Вороненко, член-кореспондент АМН України, професор М.Г. Проданчук (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика), професор І.В.Сергета (Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова), професор І.І.Даценко, професор В.І.Федоренко (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького), професор Е.А.Деркачов, професор Е.М.Білецька, доцент Л.С.Чуб, доцент Т.Д.Землякова, доцент Е.М.Денисенко, доцент В.Е.Цуцков, доцент О.В.Антонова (Дніпропетровська державна медична академія), професор М.П.Воронцов (Харківський державний медичний університет)
Редактор: доцент І.І.Швайко
Рецензенти:
професор В.А.Кондратюк (Тернопільская державна медична академія імені І.Я.Горбачевського)
професор І.П.Козярін (Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика)
У навчальному посібнику викладені теоретичні основи, методи і засоби вивчення факторів навколишнього середовища та їх впливу на здоров’я людини та умови побуту, праці, відпочинку, навчання, харчування, виховання, лікування тощо. Навчальний посібник включає: пропедевтику гігієни, комунальну гігієну, гігієну харчування, гігієну праці, гігієну дітей та підлітків, гігієну лікувально-профілактичних закладів, радіаційну гігієну, гігієну екстремальних умов з військовою гігієною, особисту гігієну, психогігієну, екологію людини.
Загальна гігієна та екологія людини. Навчальний посібник для студентів медичних факультетів / За загальною ред. В.Г.Бардова. – К., 2005. - 700 с.
Художній редактор М.І.Бойко
ISBN  Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Яворовський О.П. та ін.

ЗМІСТ
Тема 1. Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Організація навчально-дослідницької роботи студентів (НДРС) (Бардов В.Г., Степаненко Г.П.,Швайко І.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Тема 2. Методи визначення інтенсивності та профілактичної дози ультрафіолетової радіації ( Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Анісі-
мов Є.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Тема 3. Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища (Бардов В.Г.,Омельчук С.Т.,Мережкіна Н.В.). . . . . . . . . . . . . 41
Тема 4. Методика визначення і гігієнічна оцінка природного освітлення приміщень (Бардов В.Г., Ужва Н.Ф.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Тема 5. Методи визначення і гігієнічна оцінка штучного освітлення при-міщень (Бардов В.Г., Ужва Н.Ф.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Тема 6. Методика визначення та гігієнічна оцінка температурно-вологісного режиму приміщень (Бардов В.Г., Бойко М.І.). . . . . . . 68
Тема 7. Методика визначення і гігієнічна оцінка напрямку та швидкості руху повітря (Бардов В.Г., Бойко М.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Тема 8. Методика гігієнічної оцінки комплексного впливу параметрів мікроклімату на теплообмін людини (Бардов В.Г., Степанен-
ко Г.П.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Тема 9. Методика гігієнічної оцінки клімато-погодних умов та їх вплив на здоров’я людини (Бардов В.Г., Анісімов Є.М.,
Ткаченко С.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Тема 10. Методика санітарно-хімічного дослідження повітряного середовища приміщень та його гігієнічна оцінка (Бардов В.Г.,
Бойко М.І., Пельо І.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Тема 11. Методика визначення концентрації СО2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного забруднення повітря та вентиляції приміщень (Бардов В.Г., Бойко М.І., Швайко І.І.,
Пельо І.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Тема 12. Методика визначення та гігієнічна оцінка запиленості повітря.
(Бардов В.Г., Пельо І.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Тема 13. Основи запобіжного санітарного нагляду. Методика читання будівельних креслень при експертизі проектів (Бардов В.Г.,
Ужва Н.Ф., Швайко І.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Тема 14. Загальна методика поточного санітарного нагляду. Методи санітарно-гігієнічного обстеження об’єкта (Бардов В.Г.,Ужва Н.Ф., Швайко І.І. Пельо І.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Тема 15. Підсумкове заняття з розділу “Загальні питання гігієни”
(Бардов В.Г., Швайко І.І., Степаненко Г.П., Омельчук С.Т., Бойко М.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Тема 16. Методика санітарного обстеження джерел водопостачання та відбору проб води для бактеріологічного і санітарно-хімічного дослідження (Бардов В.Г.,Швайко І.І.,Гаркавий С.І.,Пельо І.М.). 177
Тема 17. Методика гігієнічної оцінки питної води за даними санітарного обстеження систем водопостачання та результатами лабораторного аналізу проб (Бардов В.Г., Швайко І.І., Гаркавий С.І., Пе-льо І.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Тема 18. Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними санітарного обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб
(Бардов В.Г., Швайко І.І., Гаркавий С.І., Омельчук С.Т.). . . . . . . 211
Тема 19. Методологічні та методичні основи та загальна схема вивчення впливу комплексу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення (Москаленко В.Ф., Вороненко Ю.В., Бардов В.Г., Сучков Б.П., Анісімов Є.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Тема 20. Методика вибору зон спостереження. Методи комплексної гігієнічної оцінки стану навколишнього середовища ( Москаленко В.Ф., Вороненко Ю.В., Бардов В.Г., Сучков Б.П., Анісімов Є.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Тема 21. Методика розрахунку інтегрального індексу здоров’я та оцінки кількісних показників стану здоров’я населення у зв’язку з впливом навколишнього середовища (Москаленко В.Ф., Вороненко Ю.В., Бардов В.Г., Сучков Б.П., Анісімов Є.М.). . . . . . . . . 252
Тема 22. Підсумкове заняття з розділу “Комунальна гігієна”
(Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Вороненко Ю.В., Гаркавий С.І. Степаненко Г.П.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Тема 23. Методика вивчення та оцінки харчового статусу людини (Бардов В.Г., Деркачов Е.А., Ципріян В.І., Чуб Л.С., Швайко І.І., Землякова Т.Д.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Тема 24. Методи медичного контролю за забезпеченням організму вітамінами (Бардов В.Г., Білецька Е.М., Ципріян В.І., Швайко І.І., Денисенко Е.М., Цуцков В.Е.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Тема 25. Методика розрахунку енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах (Бардов В.Г., Швайко І.І., Ципріян В.І., Антоно-
ва О.В.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Тема 26. Методика оцінки адекватності харчування організованих колективів за меню-розкладкою (Бардов В.Г., Швайко І.І., Ципрі-
ян В.І.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Тема 27. Особливості харчування людей різних вікових груп, професій, спортсменів, хворих у стаціонарах, оздоровчих закладах (семінар) (Ципріян В.І., Швайко І.І., Бардов В.Г., Білецька Е.М.). . . . 312
Тема 28. Методика експертної оцінки харчових продуктів і готових страв за результатами їх лабораторного аналізу (Швайко І.І., Ципрі-
ян В.І., Проданчук М.Г., Бардов В.Г., Мережкіна Н.В.). . . . . . . . . 321
Тема 29. Методика розслідування випадків харчових отруєнь(Бардов В.Г., Ципріян В.І., Швайко І.І., Деркачов Е.А.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Тема 30. Підсумкове заняття з розділу “Гігієна харчування” (Бардов В.Г, Ципріян В.І., Швайко І.І., Деркачов Е.А., Білецька Е.М. ). . . . . .

338
Тема 31. Методика гігієнічної оцінки небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища та реакції організму на їх вплив. Санітарне законодавство про охорону праці (Яворовський О.П., Проданчук М.Г., Бойко М.І., Швайко І.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Тема 32. Методика гігієнічної оцінки важкості та напруженості праці з метою профілактики перевтоми та підвищення працездатності
(Яворовський О.П., Бойко М.І., Швайко І.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Тема 33. Методика гігієнічної оцінки шуму та вібрації (Яворовський О.П., Анісімов Є.М., Швайко І.І.,Мережкіна Н.В.). . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Тема 34. Медико-санітарні частини та медичні пункти промислових підприємств, профілактична спрямованість їх роботи (Яворовсь-
кий О.П., Бойко М.І., Шевченко А.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Тема 35. Методика розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь (Яворовський О.П., Проданчук М.Г.,Бойко М.І., Парпалєй І.О.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Тема 36. Методика вивчення захворюваності працівників виробничих підприємств (Яворовський О.П., Бойко М.І., Парпалєй І.О., Шевченко А.М., Швайко І.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Тема 37. Підсумкове заняття з розділу “Гігієна праці” (Бардов В.Г., Яворовський О.П., Бойко М.І., Швайко І.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Тема 38. Методи дослідження та оцінка впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я дітей і підлітків (Сергета І.В., Бар-
дов В.Г., Анісімов Є.М., Мережкіна Н.В.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Тема 39. Методика гігієнічної оцінки устаткування та утримання навчально-виховних установ для дітей та підлітків (Сергета І.В., Берзінь В.І., Гринзовський А.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Тема 40. Методи вивчення вікових психофізіологічних особливостей дітей і підлітків. Гігієнічна оцінка навчально-виховного режиму дітей різних вікових груп (Сергета І.В.,Бардов В.Г.,Швайко І.І.) 437
Тема 41. Методика гігієнічного контролю за організацією фізичного та трудового навчання дітей і підлітків. Лікарсько-професійна консультація та медичний професійний відбір підлітків в умовах школи та поліклініки (Сергета І.В., Бардов В.Г., Берзінь В.І.). . . . 453
Тема 42. Підсумкове заняття з розділу “Гігієна дітей та підлітків” (Бар-дов В.Г., Сергета І.В., Берзінь В.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Тема 43. Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів лікарні за матеріалами проекту (Бардов В.Г., Рашин В.М., Швайко І.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Тема 44. Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних працівників у лікувально-профілактичних закладах (Бардов В.Г., Рашин В.М., Швайко І.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
Тема 45. Методи та засоби радіаційного контролю і протирадіаційного захисту працюючих з джерелами іонізуючих випромінювань та населення в місцях його проживання (Омельчук С.Т., Мотуз-
ков І.М., Гринзовський А.М., Пельо І.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491
Тема 46. Розрахункові методи оцінки радіаційної небезпеки та параметрів захисту від зовнішнього опромінення (Омельчук С.Т., Мотуз-ков І.М., Пельо І.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Тема 47. Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах (Омельчук С.Т., Мотузков І.М., Пельо І.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
Тема 48. Особиста гігієна. Гігієнічна оцінка миючих засобів та хімічних засобів захисту шкіри (Бардов В.Г., Швайко І.І., Зінченко Т.І.). . . 538
Тема 49. Гігієнічна оцінка тканин та побутового, виробничого, лікарняного одягу (Бардов В.Г., Рашин В.М., Швайко І.І.). . . . . . . . . . . . . . . 544
Тема 50. Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної діяльності людини (Сергета І.В., Бардов В.Г.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
Тема 51. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології (Бардов В.Г., Серге-
та І.В.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
Тема 52. Підсумкове заняття з розділів “Гігієна лікувально-профілактичних закладів”, „Радіаційна гігієна”, „Особиста гігієна” та „Психогігієна” (Бардов В.Г. Сергета І.В.). . . . . . . . . . . . . . . 589
Тема 53. Організація та проведення санітарного нагляду за польовим розміщенням військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни (Швайко І.І., Бойко М.І., Ужва Н.Ф.). . 596
Тема 54. Організація і проведення санітарного нагляду за повноцінністю та безпечністю харчування військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях та під час війни (Швайко І.І., Ципріян В.І., Бойко М.І., Ужва Н.Ф.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Тема 55. Організація і проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та в умовах бойових дій за допомогою табельних засобів (Швайко І.І., Омель-
чук С.Т., Бойко М.І., Ужва Н.Ф.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
Тема 56. Організація і проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни. Оцінка якості води польовими методами (Швайко І.І., Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо І.М.). . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
Тема 57. Організація і проведення санітарного нагляду за очищенням, знезараженням, дезактивацією води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни (Швайко І.І., Бардов В.Г., Степаненко Г.П., Омельчук С.Т.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
Тема 58. Організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій (Швайко І.І., Омельчук С.Т., Яворовський О.П.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
Тема 59. Гігієна праці особового складу військ при обслуговуванні об’єктів озброєння, військової техніки, радіолокаторних станцій (Швайко І.І., Омельчук С.Т., Яворовський О.П.). . . . . . . . . . . . . . . 656
Тема 60. Підсумкове заняття з розділу “Гігієна при екстремальних ситуаціях з курсом військової гігієни” (Бардов В.Г., Яворовський О.П., Швайко І.І., Бойко М.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
Тема 61. Гігієнічна оцінка впливу тропічного клімату на умови життя, працездатність і здоров’я населення (Чернова О.І., Бардов В.Г., Швайко І.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
Тема 62. Гігієна води та особливості водопостачання населення в умовах тропічного клімату (Чернова О.І., Бардов В.Г., Швайко І.І.,
Пельо І.М.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
Тема 63. Гігієнічні, токсикологічні та епідеміологічні проблеми харчування населення тропічних регіонів (Чернова О.І., Ципріян В.І., Швайко І.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691
Тема 64. Підсумкова конференція за результатами навчально-дослідницької роботи студентів (Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Бойко М.І.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699


Вчителям – професору Р.Д.Габовичу та академіку Є.Г.Гончаруку присвячується

ПЕРЕДМОВА
Професійна підготовка спеціалістів лікувального профілю (терапевтів, хірургів, акушерів-гінекологів, педіатрів, дерматологів, невропатологів тощо) не може бути якісною і ефективною без глибокого вивчення профілактичних дисциплін – гігієни і санітарії, епідеміології.
Знання гігієни для лікарів лікувального профілю необхідне з ряду позицій, основними серед яких є:
1. Аналіз стану здоров’я населення чи окремих його контингентів у зв’язку з антропогенними та соціальними умовами життя та праці.
2. Майстерність у діагностиці, оскільки збудники та причини захворювань (етіологічні фактори та фактори ризику) у більш 80 % знаходяться у навколишньому середовищі, яке вивчає гігієна (біля 20 % захворювань – ендогенні, спадкові). Без знань гігієни фактори довкілля (природні, побутові, соціальні, виробничі) при встановленні діагнозу часто залишаються поза увагою лікаря.Участь у роботі медичних соціально-експертних комісій (МСЕК), лікарсько-контрольних комісій (ЛКК), комісій лікарсько-трудової експертизи (ЛТЕК), медичних комісій військкоматів, інших лікарських комісій, завданнями яких є вивчення чи перевірка стану здоров’я, умов проживання в організованих колективах (дитячих, навчальних, військових), важкості та напруженості трудової, професійної діяльності, з метою визначення необхідності переведення працюючих з певними порушеннями їх здоров’я на полегшені види роботи, призначення лікувально-профілактичного харчування, диспансерного обслуговування, санаторно-курортного лікування, реабілітації, первинної, вторинної та третинної профілактики захворювань.
3. Вміння рекомендувати методи і засоби режиму дня, навчання, праці, особистої гігієни, режиму харчування, використання природних факторів та комплексу методів і засобів загартування організму.
4. Вміння надавати лікарські рекомендації та розпорядження по використанню методів і засобів профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, інфекцій та інвазій серед населення при його обслуговуванні у поліклініці, вдома, в організованих колективах.
5. Проведення санітарно-просвітньої роботи серед хворих, в організованих колективах (дитячих, навчальних, трудових, військових) та серед населення у цілому та інше.
У зв’язку з вищенаведеним медична освіта, незалежно від її характеру, рівня та спрямування в обов’язковому порядку повинна сприяти формуванню у молодого спеціаліста не лише клінічного, а і гігієнічного мислення, розуміння ролі чинників навколишнього середовища та соціальних умов життя у виникненні зрушень стану здоров’я та захворювань.
Медичне обслуговування організованих колективів та поява нових форм медичного обслуговування населення обумовлюють нагальну потребу в глибокому володінні знань гігієни, первинної, вторинної та третинної профілактики захворювань, досягти якого можна лише придбанням умінь і навичок в гігієнічних дослідженнях, у зв’язку з чим великого значення набувають практичні заняття з гігієни.
Мета запропонованого навчального посібника – допомога студентам у підготовці та виконанні практичних занять, які повинні проводитися за принципом самостійного опрацювання ними кожної теми як при позааудиторній підготовці, так і на занятті.
Автори просять користувачів навчального посібника свої зауваження і побажання щодо його змісту направляти до Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця за адресою: Київ – Проспект перемоги, 34, гігієнічний корпус, кафедра загальної гігієни.
Член-кореспондент АМН України,
д.м.н., професор В.Г.Бардов


Создан 06 фев 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
http://kondikplus.io.ua/ Погода в Киеве Одноклассники.ru - Поиск одноклассников, однокурсников, бывших выпускников и старых друзей
Med-Doc.INFO - Портал для врачей, студентов, пациентов. МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей
Переводчик онлайнMeToYou.Mole.ru — Me To You стафф! CO.KZ WebGroup Занесено в каталог Deport.ru ГЕМОФИЛИЯ. Нужна ваша помощь! SOS! Благотворительный Фонд АДВИТА. Сбор пожертвований на лечение детей, больных онкологическими заболеваниями Шпаргалки для школьников и студентов. Большой архив шпор! Шпоргалки на все предметы! Рефераты! Курсовые! Дипломы!!! Украинская Баннерная Сеть Скачать файл shrek-old.mpg с upload.com.ua
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
Медицина для лікарів, студентів, пацієнтів.
Врачам, студентам, пациентам медицинский портал, рефераты, шпаргалки медикам, болезни лечение, диагностика, профилактика - Tuesday, 29 May 2007
Банк доноров клеток крови в СПбГМУ. Жизнь ребенка, больного лейкозом, в твоих руках!

Инструкция по уходу за детьми


ЯПлакалъ: Инструкция по уходу за детьми »